Vår kvalitetssäkrade process

Med vårt certifierade kvalitetssystem som stöd tar vi oss an alla uppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi har genom åren utarbetat unika stödsystem, rutiner och mallar som hjälper oss att systematiskt ta oss genom samtliga processteg, från anbud via utförande till slutdokumentation.

Anbud

Inför ett anbud gör vi en riskbedömning och en ”bid / no-bid”. Det gör vi dels för att minimera riskerna i anbudet och därmed slutligen även i ett genomförande men även för att i ett tidigt skede avgöra om uppdraget faktiskt är rätt för oss och att vi har kompetens och kapacitet att utföra vad som efterfrågas.

Vårt strukturerade anbudsarbete med stödsystem innehållande mycket välutvecklade kalkyl- och anbudsmallar ger oss hög träffsäkerhet och kvalitet i våra anbud vilket våra kunder ofta ger oss positiv återkoppling kring.

Anbud

 • Riskbedömning
 • Bid / no-bid
 • Intern granskning

Genomförande

 • Digitala verktyg
 • Instruktioner
 • Checklistor
 • Mallar

Genomförande

I vårt digitala verksamhetssystem har vi integrerat de obligatoriska processteg som krävs för ett kvalitetssäkrat genomförande i ett digitalt verktyg som innehåller allt från kund- och projektdata, projektorganisation, protokoll för uppstart och teknisk genomgång till kontrollplaner och mallar för interna kvalitetskontroller, med mera.

Dessutom innehåller verksamhetssystemet ett stort antal instruktioner och checklistor för genomförande som säkerställer att vår leverans uppfyller förväntad kvalitet.

Då verksamhetssystemet är tillgängligt via mobiltelefon eller surfplatta kan vår personal på fältet snabbt få tillgång till t.ex. instruktioner såsom svetsdatablad eller instruktion för provtryckning men även information som kemikaliedatablad och nödlägesberedskap.

Kontroll och provning

Kvalitetskontroller i form av såväl egenkontroller som tredjepartskontroller följer såväl normativa krav som specifika kundkrav och utförs enligt applicerbara standarder. Vårt verksamhetssystem innehåller t.ex. instruktioner för egenkontroller och avisering av tredjepartskontroller men även checklistor såsom olika egenkontrollplaner.

Vi är själva ackrediterade av Swedac till kontrollorgan C för tryckprovning med gas och vi har ett mycket väl fungerande samarbete kontrollorgan på marknaden för tredjepartskontroll i form av t.ex. röntgen av svetsfogar.

Kontroll och provning

 • Egenkontroller
 • Tredjepartskontroller
 • Tryckprovning
 • Röntgen

Dokumentation

 • Uppfyller PED
 • Dokumentations standard
 • Digital dokumentation

Dokumentation

Då vi ofta befinner oss i regulativt styrda miljöer är t.ex. tryckkärlsdirektivet (PED) med dess utförandestandarder, t.ex. SS-EN 13480 och 13445, vår hemmaplan. Vi har ett mycket väl utarbetat dokumentationssystem som tillsammans med de rutiner, instruktioner och mallar som finns integrerade i verksamhetssystemet borgar för en korrekt slutdokumentation enligt såväl regulativa krav som specifika kundkrav.

Vi lämnar alltid ifrån oss vår dokumentation digitalt, t.ex. via nedladdningstjänst då det ofta kan vara stora datamängder men kan så klart även leverera dokumentationen i pappersform om så önskas.