Power Heat – integritetspolicy

provtryckning med gas och läcksökning med gas – en man i arbetskläder och skyddshjälm som arbetar med ett rörsystem.

1 Inledning

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för bolag i Power Heat koncernen (”Power Heat”) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) är en samtyckeshandling och beskriver Power Heat i Sveriges behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

Med Power Heat bolag avses i denna Integritetspolicy samtliga majoritetsägda bolag inom koncernen.

2 Integritetspolicyns tillämpningsområden

2.1 För vem gäller policyn

Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är arbetssökande, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Power Heat.

2.2 För vad gäller policyn

Denna Integritetspolicy reglerar hur Power Heat samlar in och behandlar personuppgifter för vårt utbud. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Power Heat har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.

3 Behandling av personuppgifter

Power Heat hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Power Heat.

3.1 För dig som är arbetssökande eller anställd

3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka tjänsten.

Power Heat behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Power Heat behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:

(a) tillhandahålla tjänsten till Power Heats kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av tjänsten;
(b) administrera vår relation till dig;
(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden mot dig eller Power Heats kunder och leverantörer; och
(d) företa interna demografiska studier och optimera Power Heats verksamhet.

3.1.2 Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Power Heat behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Power Heat behandlar och hur Power Heat kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

3.1.2.1 Arbetssökande

De personuppgifter Power Heat behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till Power Heat via webb eller genom kontakt med anställda på Power Heat. Power Heat kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera Power Heats Integritetspolicy.

Power Heat kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.1.2.2 Anställda

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under punkt 3.1.2.1 (Arbetssökande), bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter.

Power Heat kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Power Heat ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

3.1.3 Sparande av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Power Heat kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

(a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;
(b) anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år;
kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, ersättning, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år och;
(d) kontrolluppgifter, tills dess att Power Heat pensionsåtaganden upphört.

3.2 För dig som är kund eller leverantör

3.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka tillhandahållandet av den tjänst/produkt Power Heat har att erbjuda. Power Heat behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för tjänsten/produkten och för tjänster/produkter som leverantörer tillhandahåller åt Power Heat eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

Power Heat behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:

(a) ni ska kunna ta del av tjänsten/produkten eller tillhandahålla andra tjänster/produkter till Power Heat;
(b) administrera vår relation till er;
(c) Power Heat ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden och;
(d) möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.2 Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att Power Heat behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för Power Heat personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy från samtliga berörda individer.

Power Heat kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.2.2.1 Kunder

Power Heat kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av tjänsten/produkten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.2.2 Leverantörer

Power Heat kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter.

Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.2.2.1 (Kunder) och 3.1.2.1 (arbetssökande) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av tjänsten/produkten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster och produkter till Power Heat samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.3 Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Power Heat sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. De uppgifter som du som leverantör uppger/förmedlar eller som Power Heat registrerar i Power Heats affärssystem, efter godkännande från er eller berörd individ, kommer att lagras så länge som respektive affärssystem är aktivt eller under pågående avtalsrelation. Power Heat kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i:

(a) ansöknings- och rekryteringsprocesser, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;
(b) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, ersättning, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.

4 Skyddet för personuppgifter

Power Heat har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar.

Power Heats anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Power Heats regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

5 Delning av personuppgifter inom koncernen

Power Heat kan komma att dela personuppgifter som härrör från arbetssökande, anställd, kunds och leverantörs anställda med samtliga bolag inom Power Heat gruppen i syfte att kunna tillhandahålla tjänster och produkter. Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna öppna för nya affärsrelationer.

Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen i Power Heat koncernen. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör Power Heat alltid en bedömning om huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna. En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag i Power Heat koncernen är att den företas i enlighet med denna Integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.

6 Delning av personuppgifter utanför koncernen

Power Heat kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för tjänsten/produkten kan personuppgifter lämnas vidare till en Power Heat kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av tjänsten/produkten. Power Heat kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom

Power Heats leverantörer för vår verksamhet, till exempel för löneadministration, teknisk support, drift av IT-system, eller
leverantörer.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Power Heat omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

7 Personuppgiftsansvarig

Power Heat Piping South AB, 556922-7530
Power Heat Plastic Sweden AB, 559025-0055
är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

8 Power Heat som personuppgiftsbiträde

Power Heat är personuppgiftsansvarig för Power Heats personuppgifter men det kan förekomma situationer där Power Heat inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När Power Heat behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Power Heat är då bundet av de instruktioner som Power Heat fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Power Heat inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Power Heat kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

9 Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Power Heat på adressen ovan (under ”Personuppgiftsansvarig”) få besked om vilka personuppgifter som Power Heat behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

10 Ändringar i denna integritetspolicy

Power Heat förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Power Heats personuppgiftsbehandling.

11 Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@powerheat.se.