Power Heat - privatlivspolitik

gasprøvning og gaslækagesøgning - en mand i arbejdstøj og hjelm arbejder på et rørsystem.

1 Introduktion

Enkeltpersoners privatliv og sikkerheden af deres personlige data er vigtig for virksomhederne i Power Heat-koncernen ("Power Heat"), som er ansvarlige for at sikre, at alle personlige data behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitik") er et samtykkedokument og beskriver Power Heat i Sveriges behandling af personoplysninger. Vi beder dig derfor om at læse fortrolighedspolitikken omhyggeligt, før du deler personoplysninger med os.

I denne fortrolighedspolitik henviser Power Heat-selskaber til alle majoritetsejede selskaber i koncernen.

2 Privatlivspolitikkens anvendelsesområde

2.1 Hvem politikken gælder for

Denne privatlivspolitik gælder for personer, der er jobansøgere, medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter. Forskellige kapitler vil være relevante for dig afhængigt af dit forhold til Power Heat.

2.2 Hvad gælder politikken for?

Denne privatlivspolitik regulerer, hvordan Power Heat indsamler og behandler personoplysninger til vores tilbud. Politikken regulerer også håndteringen af personoplysninger for enkeltpersoner hos de parter, som Power Heat har en forretningsforbindelse med, såsom leverandører og kunder.

3 Behandling af personoplysninger

Power Heats håndtering af persondata er beskrevet nedenfor baseret på din relation til Power Heat.

3.1 For jobsøgende og ansatte

3.1.1 Formål med behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles kun til de formål og formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hvis du vælger ikke at give os visse personlige data, kan det påvirke tjenesten.

Power Heat behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten eller til andre formål som angivet nedenfor. Dette gælder også for følsomme personoplysninger.

Power Heat behandler jobansøgeres og medarbejderes persondata for at kunne:

(a) levere tjenesten til Power Heats kunder og tilbyde dig muligheden for at være en del af tjenesten;
(b) at administrere vores forhold til dig;
(c) håndtere eventuelle tilfælde af påstået diskrimination, håndtere tvister og klager mod dig eller Power Heats kunder og leverandører; og
(d) at gennemføre interne demografiske undersøgelser og optimere Power Heats drift.

3.1.2 Personlige data

Ved at acceptere denne fortrolighedspolitik accepterer du, at Power Heat behandler dine personlige data i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke giver dit samtykke til en sådan behandling, bør du ikke give os personoplysninger.

Nedenfor finder du information om, hvilken slags personoplysninger Power Heat behandler, og hvordan Power Heat kan modtage/indsamle disse data.

3.1.2.1 Arbejdssøgende

De personoplysninger, Power Heat behandler om dig som jobsøgende, er baseret på de oplysninger, du selv giver til Power Heat via nettet eller gennem kontakt med medarbejdere hos Power Heat. Power Heat vil ikke behandle dine personoplysninger uden din forudgående tilladelse ved at acceptere Power Heats privatlivspolitik.

Power Heat kan også bede dig om at give yderligere personlige oplysninger, men i sådanne tilfælde vil du specifikt godkende dette. Sådanne personlige data, der leveres/behandles gennem specifik tilladelse, vil også være omfattet af denne fortrolighedspolitik.

3.1.2.2 Medarbejdere

De personoplysninger, vi behandler om dig, består ud over de oplysninger, der er angivet under punkt 3.1.2.1 (Jobsøgende), bl.a. af kontaktoplysninger på pårørende, løn- og kontooplysninger.

Power Heat kan også være nødt til at behandle følsomme personoplysninger om dig, såsom data om dit helbred. Det kan f.eks. være nødvendigt at behandle sundhedsdata, for at Power Heat kan opfylde sine forpligtelser som arbejdsgiver.

3.1.3 Opbevaring af personlige data

Hvor længe en personoplysning opbevares, afhænger af den pågældende personoplysning og formålet med behandlingen. Som hovedregel vil Power Heat gemme personoplysninger vedrørende:

(a) data relateret til ansøgnings- og rekrutteringsprocessen, i det indeværende år for den sidste aktivitet og derefter i to (2) år;
(b) ansættelseskontrakter for det indeværende år og ti (10) år derefter;
kunde- og leverandørkontrakter og data om forretningsbegivenheder, såsom data om timesedler, deltagere, opgaver, aflønning, fakturaer, erklæringer, regnskaber, i kontraktens løbetid og derefter i ti (10) år; og
(d) kontroldata, indtil Power Heats pensionsforpligtelser ophører.

3.2 For dig som kunde eller leverandør

3.2.1 Formål med behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles kun til de formål og formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvis du vælger ikke at give os visse personoplysninger, kan det påvirke leveringen af den service/det produkt, Power Heat har at tilbyde. Power Heat behandler kun personoplysninger i det omfang, at en sådan behandling er nødvendig for tjenesten/produktet og for tjenester/produkter, som leverandører leverer til Power Heat eller til andre formål som beskrevet nedenfor. Dette gælder også for følsomme personoplysninger.

Power Heat behandler personoplysninger om kunders og leverandørers medarbejdere med henblik på at:

(a) du vil være i stand til at få adgang til tjenesten/produktet eller levere andre tjenester/produkter til Power Heat;
(b) at administrere vores forhold til dig;
(c) at gøre det muligt for Power Heat at håndtere sine forpligtelser over for dig eller den pågældende person, at håndtere sager om påstået diskrimination, at håndtere tvister og klager; og;
(d) muliggøre fremtidige forretningsforbindelser.

3.2.2 Personlige data

Ved at acceptere denne fortrolighedspolitik giver du samtykke til, at Power Heat behandler, hvor det er relevant, personoplysninger om dine medarbejdere og/eller leverandører i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Du bekræfter også, at du, før du giver dit samtykke, har modtaget tilladelse til Power Heats behandling af personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik fra alle relevante personer.

Power Heat kan også anmode den enkelte om at give yderligere personoplysninger end dem, der er angivet nedenfor. Sådanne personlige data, der leveres/behandles med særlig tilladelse, vil også være omfattet af denne privatlivspolitik.

3.2.2.1 Kunder

Power Heat kan behandle kontaktpersoners personlige data. Sådanne data omfatter navn, adresse, e-mailadresse, stilling, ansvarsområder og andre data, der er nødvendige for levering og opfølgning af tjenesten/produktet og for at muliggøre fremtidige forretningsforbindelser.

3.2.2.2 Leverandører

Power Heat kan behandle personoplysninger om kontaktpersoner og andre medarbejdere.

Sådanne persondata består blandt andet af de data, der er angivet i afsnit 3.2.2.1 (kunder) og 3.1.2.1 (jobansøgere) og andre data, der er nødvendige for levering og overvågning af tjenesten/produktet, for at sikre korrekt levering af tjenester og produkter til Power Heat og for at muliggøre fremtidige forretningsforbindelser.

3.2.3 Opbevaring af personlige data

Hvor længe personoplysninger gemmes, afhænger af de pågældende personoplysninger og formålet med behandlingen. Power Heat opbevarer ikke personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de er indsamlet, medmindre andet er fastsat ved lov. De oplysninger, som du som leverandør giver/overfører, eller som Power Heat registrerer i Power Heats forretningssystem, efter godkendelse fra dig eller den pågældende person, vil blive gemt, så længe det respektive forretningssystem er aktivt eller under det igangværende kontraktforhold. Som hovedregel vil Power Heat gemme personoplysninger, der opstår i:

(a) ansøgnings- og rekrutteringsprocesser, i det indeværende år for den sidste aktivitet og derefter i to (2) år;
(b) kunde- og leverandørkontrakter og data om forretningsbegivenheder, såsom data om timesedler, deltagere, opgaver, aflønning, fakturaer, erklæringer, regnskaber, i kontraktens løbetid og derefter i ti (10) år.

4 Beskyttelse af personlige data

Power Heat har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personlige data mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og ødelæggelse. For at sikre, at personoplysninger behandles på en sikker og fortrolig måde, bruger vi datanetværk, der er sikret mod indtrængen, herunder firewalls og branchestandardiseret adgangskodebeskyttelse. For at sikre integriteten af de persondata, du leverer via internettet, kan vi bruge krypteringsteknologi, når vi overfører sådanne persondata via internettet til vores servere.

Power Heats medarbejdere og leverandører er bundet af fortrolighedsaftaler og er forpligtet til at overholde Power Heats informations- og IT-sikkerhedsregler, denne privatlivspolitik og andre interne regler, der yderligere regulerer behandlingen af personoplysninger.

5 Deling af personlige data inden for gruppen

Power Heat kan dele personlige data fra jobansøgere, medarbejdere, kunder og leverandørers medarbejdere med alle virksomheder i Power Heat-koncernen for at kunne levere tjenester og produkter. Deling er nødvendig for hurtigt og effektivt at åbne op for nye forretningsforbindelser.

Som hovedregel deles følsomme personoplysninger ikke mellem virksomhederne i Power Heat-koncernen. Før en deling af følsomme personoplysninger finder sted, foretager Power Heat altid en vurdering af, om en sådan deling er nødvendig til det formål, som de følsomme personoplysninger blev indsamlet til, og om der kræves yderligere samtykke til delingen, eller om der er juridisk støtte til at dele personoplysningerne. En forudsætning for deling af persondata mellem virksomheder i Power Heat-koncernen er, at det sker i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og relevant persondatalovgivning.

6 Deling af personlige data uden for gruppen

Power Heat vil ikke sælge, videregive eller formidle personoplysninger til tredjeparter, undtagen som angivet i denne fortrolighedspolitik. Inden for rammerne af tjenesten/produktet kan personoplysninger videregives til en Power Heat-kunde, leverandører, underleverandører og partnere, hvis det er nødvendigt for udførelsen og leveringen af tjenesten/produktet. Power Heat kan også videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter, såsom

Power Heats leverandører til vores virksomhed, f.eks. til lønadministration, teknisk support, drift af IT-systemer, eller
leverandører.

Desuden kan vi videregive personoplysninger, hvis vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lov, retskendelse, eller hvis en sådan videregivelse på anden måde er nødvendig for at bistå i en juridisk undersøgelse. I tilfælde af at Power Heat er genstand for en reorganisering, fusion eller salg, kan vi overføre personoplysninger til den relevante tredjepart, forudsat at tredjeparten forpligter sig til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

7 Dataansvarlig

Power Heat Piping South AB, 556922-7530
Power Heat Plastic Sweden AB, 559025-0055
er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger og er ansvarlige for at sikre, at en sådan behandling udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8 Power Heat som databehandler af personoplysninger

Power Heat er dataansvarlig for Power Heats persondata, men der kan være situationer, hvor Power Heat ikke er dataansvarlig, men alene databehandler for en tredjemand. Når Power Heat behandler personoplysninger som databehandler, sker det på vegne af en tredjemand, og Power Heat er da bundet af de instrukser, som Power Heat har modtaget fra den dataansvarlige. I disse situationer kan Power Heat ikke garantere, at en sådan behandling vil finde sted i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, men Power Heat vil altid sikre, at behandlingen finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning og så vidt muligt i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

9 Dine rettigheder

Du har som enkeltperson ret til én gang pr. kalenderår, efter en skriftlig og underskrevet anmodning til Power Heat på adressen ovenfor (under "Persondataansvarlig"), at blive informeret om de personoplysninger, som Power Heat behandler om dig, og oplysninger om omfanget af og formålet med en sådan behandling. Du har som enkeltperson også til enhver tid ret til at anmode om, at vi blokerer, sletter eller retter dine personoplysninger. Du har altid ret til at trække et givet samtykke tilbage og meddele os, at du modsætter dig yderligere behandling af dine personlige data.

10 Ændringer i denne privatlivspolitik

Power Heat forbeholder sig ret til at revidere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Datoen for den seneste ændring er angivet i slutningen af fortrolighedspolitikken. Hvis vi foretager ændringer i Privatlivspolitikken, vil vi offentliggøre disse ændringer på hjemmesiden. Du rådes derfor til at læse denne fortrolighedspolitik regelmæssigt for at være opmærksom på eventuelle ændringer. Hvis vi ændrer privatlivspolitikken på en måde, der er væsentligt forskellig fra det, der blev angivet, da dit samtykke blev indsamlet, vil vi underrette dig om disse ændringer og om nødvendigt bede dig om at give fornyet samtykke til Power Heats behandling af personoplysninger.

11 Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik eller vores brug af dine personlige data, bedes du kontakte os på info@powerheat.se.