Power Heat - zásady ochrany osobných údajov

testovanie plynu a zisťovanie úniku plynu - muž v pracovnom odeve a v ochrannej čiapke pracuje na potrubnom systéme.

1 Úvod

Ochrana súkromia jednotlivcov a bezpečnosť ich osobných údajov je dôležitá pre spoločnosti skupiny Power Heat ("Power Heat"), ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie správneho spracovania všetkých osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov") sú dokumentom o súhlase a opisujú spracovanie osobných údajov spoločnosťou Power Heat vo Švédsku. Preto vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali Zásady ochrany osobných údajov predtým, ako nám poskytnete osobné údaje.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa pod pojmom spoločnosti Power Heat rozumejú všetky spoločnosti skupiny, ktoré sú v jej väčšinovom vlastníctve.

2 Rozsah pôsobnosti zásad ochrany osobných údajov

2.1 Na koho sa vzťahujú tieto zásady

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osoby, ktoré sú uchádzačmi o zamestnanie, zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a inými zainteresovanými stranami. V závislosti od vášho vzťahu so spoločnosťou Power Heat sa vás budú týkať rôzne kapitoly.

2.2 Na čo sa politika vzťahuje

Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým spoločnosť Power Heat zhromažďuje a spracúva osobné údaje pre naše ponuky. Zásady tiež upravujú nakladanie s osobnými údajmi osôb u strán, s ktorými má spoločnosť Power Heat obchodný vzťah, ako sú dodávatelia a zákazníci.

3 Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Power Heat je opísané nižšie na základe vášho vzťahu so spoločnosťou Power Heat.

3.1 Pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov

3.1.1 Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú len na účely a ciele opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám určité osobné údaje, môže to mať vplyv na službu.

Spoločnosť Power Heat spracúva osobné údaje len v rozsahu, v akom je takéto spracúvanie nevyhnutné na poskytovanie služby alebo na iné účely uvedené nižšie. To platí aj pre citlivé osobné údaje.

Spoločnosť Power Heat spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, aby mohla:

(a) poskytovať služby zákazníkom spoločnosti Power Heat a ponúknuť vám možnosť byť súčasťou týchto služieb;
(b) riadenie nášho vzťahu s vami;
(c) rieši všetky prípady údajnej diskriminácie, rieši spory a sťažnosti voči vám alebo zákazníkom a dodávateľom spoločnosti Power Heat; a
(d) vykonávanie interných demografických štúdií a optimalizácia činností spoločnosti Power Heat.

3.1.2 Osobné údaje

Prijatím týchto zásad ochrany osobných údajov súhlasíte s tým, aby spoločnosť Power Heat spracúvala vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s takýmto spracovaním nesúhlasíte, nemali by ste nám osobné údaje poskytovať.

Nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť Power Heat spracúva a ako môže spoločnosť Power Heat tieto údaje získať/zbierať.

3.1.2.1 Uchádzači o zamestnanie

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Power Heat spracúva o vás ako uchádzačovi o zamestnanie, vychádzajú z informácií, ktoré ste spoločnosti Power Heat poskytli prostredníctvom webu alebo v kontakte so zamestnancami spoločnosti Power Heat. Spoločnosť Power Heat nebude spracúvať vaše osobné údaje bez vášho predchádzajúceho súhlasu, ktorý získate akceptovaním zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Power Heat.

Spoločnosť Power Heat vás môže požiadať aj o poskytnutie ďalších osobných údajov, ale v takýchto prípadoch to výslovne povolíte. Aj na takéto osobné údaje poskytnuté/spracované na základe osobitného povolenia sa budú vzťahovať tieto zásady ochrany osobných údajov.

3.1.2.2 Zamestnanci

Osobné údaje, ktoré o vás budeme spracúvať, pozostávajú okrem údajov uvedených v bode 3.1.2.1 (uchádzač o zamestnanie) okrem iného z kontaktných údajov príbuzných, mzdových údajov a údajov o účte.

Spoločnosť Power Heat môže potrebovať spracúvať aj vaše citlivé osobné údaje, napríklad údaje o vašom zdraví. Môže byť napríklad potrebné spracovať údaje o zdravotnom stave, aby spoločnosť Power Heat mohla plniť svoje povinnosti ako zamestnávateľ.

3.1.3 Ukladanie osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov závisí od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracovania. Spoločnosť Power Heat spravidla uchováva osobné údaje týkajúce sa:

(a) údaje týkajúce sa procesu podávania žiadostí a prijímania zamestnancov, v bežnom roku za poslednú činnosť a potom za dva (2) roky;
(b) pracovné zmluvy na bežný rok a desať (10) rokov po ňom;
zákaznícke a dodávateľské zmluvy a údaje o obchodných udalostiach, ako sú údaje o časových výkazoch, účastníkoch, úlohách, odmenách, faktúrach, vyhláseniach, finančných výkazoch, počas trvania zmluvy a potom počas desiatich (10) rokov a
(d) kontrolné údaje, až do ukončenia dôchodkových záväzkov spoločnosti Power Heat.

3.2 Pre vás ako zákazníka alebo dodávateľa

3.2.1 Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú len na účely a na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám určité osobné údaje, môže to mať vplyv na poskytovanie služieb/produktov, ktoré spoločnosť Power Heat ponúka. Spoločnosť Power Heat spracúva osobné údaje len v rozsahu, v akom je takéto spracúvanie nevyhnutné pre službu/produkt a pre služby/produkty, ktoré dodávatelia poskytujú spoločnosti Power Heat, alebo na iné účely uvedené nižšie. To platí aj pre citlivé osobné údaje.

Spoločnosť Power Heat spracúva osobné údaje zamestnancov zákazníkov a dodávateľov s cieľom:

(a) budete mať prístup k službe/produktu alebo budete môcť spoločnosti Power Heat poskytovať iné služby/produkty;
(b) riadenie nášho vzťahu s vami;
(c) umožniť spoločnosti Power Heat riadiť svoje záväzky voči vám alebo dotknutej osobe, riešiť prípady údajnej diskriminácie, riešiť spory a sťažnosti a;
(d) umožniť budúce obchodné vzťahy.

3.2.2 Osobné údaje

Prijatím týchto zásad ochrany osobných údajov súhlasíte s tým, aby spoločnosť Power Heat spracúvala osobné údaje vašich zamestnancov a/alebo dodávateľov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Zároveň potvrdzujete, že ste pred udelením súhlasu dostali od všetkých príslušných osôb povolenie na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Power Heat v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Power Heat môže tiež požiadať jednotlivca o poskytnutie ďalších osobných údajov, ako je uvedené nižšie. Na takéto osobné údaje poskytnuté/spracúvané na základe osobitného povolenia sa tiež vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov.

3.2.2.1 Zákazníci

Spoločnosť Power Heat môže spracúvať osobné údaje kontaktných osôb. Tieto údaje zahŕňajú meno, adresu, e-mailovú adresu, pozíciu, povinnosti a ďalšie údaje potrebné na poskytovanie a sledovanie služby/produktu a na umožnenie budúcich obchodných vzťahov.

3.2.2.2 Dodávatelia

Spoločnosť Power Heat môže spracúvať osobné údaje kontaktných osôb a iných zamestnancov.

Takéto osobné údaje pozostávajú okrem iného z údajov uvedených v oddieloch 3.2.2.1 (Zákazníci) a 3.1.2.1 (Uchádzači o zamestnanie) a ďalších údajov potrebných na poskytovanie a monitorovanie služby/produktu, na zabezpečenie riadneho poskytovania služieb a produktov spoločnosti Power Heat a na umožnenie budúcich obchodných vzťahov.

3.2.3 Ukladanie osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov závisí od príslušných osobných údajov a účelu ich spracovania. Spoločnosť Power Heat neukladá osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutné vzhľadom na účely, na ktoré boli zhromaždené, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Informácie, ktoré ako dodávateľ poskytnete/odovzdáte alebo ktoré spoločnosť Power Heat zaeviduje v obchodnom systéme spoločnosti Power Heat po schválení vami alebo dotknutou osobou, sa budú uchovávať, kým bude príslušný obchodný systém aktívny alebo počas trvania zmluvného vzťahu. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť Power Heat bude ukladať osobné údaje, ktoré sa vyskytujú v:

(a) postupy podávania žiadostí a prijímania zamestnancov, v bežnom roku za poslednú činnosť a potom za dva (2) roky;
(b) zákaznícke a dodávateľské zmluvy a údaje o obchodných udalostiach, ako sú údaje o časových výkazoch, účastníkoch, úlohách, odmenách, faktúrach, vyhláseniach, finančných výkazoch, počas trvania zmluvy a potom počas desiatich (10) rokov.

4 Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Power Heat zaviedla vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. Aby sme zabezpečili bezpečné a dôverné spracovanie osobných údajov, používame dátové siete, ktoré sú odolné voči vniknutiu, vrátane firewallov a štandardnej ochrany heslom. Na zabezpečenie integrity osobných údajov, ktoré poskytujete prostredníctvom internetu, môžeme pri prenose takýchto osobných údajov cez internet na naše servery používať technológiu šifrovania.

Zamestnanci a dodávatelia spoločnosti Power Heat sú viazaní dohodami o mlčanlivosti a sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti informácií a IT spoločnosti Power Heat, tieto zásady ochrany osobných údajov a ďalšie interné predpisy, ktoré ďalej upravujú spracovanie osobných údajov.

5 Zdieľanie osobných údajov v rámci skupiny

Spoločnosť Power Heat môže zdieľať osobné údaje získané od uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov, zákazníkov a zamestnancov dodávateľov so všetkými spoločnosťami v rámci skupiny Power Heat s cieľom poskytovať služby a produkty. Zdieľanie je potrebné na rýchle a efektívne nadviazanie nových obchodných vzťahov.

Vo všeobecnosti platí, že citlivé osobné údaje sa medzi spoločnosťami v skupine Power Heat nezdieľajú. Pred akýmkoľvek zdieľaním citlivých osobných údajov spoločnosť Power Heat vždy posúdi, či je takéto zdieľanie nevyhnutné na účel, na ktorý boli citlivé osobné údaje zhromaždené, a či je na zdieľanie potrebný dodatočný súhlas alebo či existuje právna opora pre zdieľanie osobných údajov. Predpokladom zdieľania osobných údajov medzi spoločnosťami v skupine Power Heat je, že sa uskutočňuje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi o osobných údajoch.

6 Zdieľanie osobných údajov mimo skupiny

Spoločnosť Power Heat nepredáva, nezverejňuje ani nešíri osobné údaje tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. V rámci služby/produktu môžu byť osobné údaje poskytnuté zákazníkovi spoločnosti Power Heat, dodávateľom, subdodávateľom a partnerom, ak je to potrebné na výkon a poskytovanie služby/produktu. Spoločnosť Power Heat môže vaše osobné údaje sprístupniť aj iným tretím stranám, ako napr.

dodávatelia spoločnosti Power Heat pre naše podnikanie, napríklad pre správu miezd, technickú podporu, prevádzku IT systémov alebo
dodávatelia.

Ďalej môžeme osobné údaje zverejniť, ak to od nás vyžaduje platný zákon, súdny príkaz alebo ak je takéto zverejnenie inak nevyhnutné na pomoc pri právnom vyšetrovaní. V prípade, že spoločnosť Power Heat podlieha reorganizácii, zlúčeniu alebo predaju, môžeme previesť osobné údaje na príslušnú tretiu stranu za predpokladu, že sa tretia strana zaviaže spracúvať osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

7 Správca údajov

Energetické tepelné potrubie South AB, 556922-7530
Power Heat Plastic Sweden AB, 559025-0055
sú správcami údajov pri spracúvaní vašich osobných údajov a sú zodpovední za to, aby sa takéto spracúvanie vykonávalo v súlade s platnými právnymi predpismi.

8 Spoločnosť Power Heat ako spracovateľ osobných údajov

Spoločnosť Power Heat je správcom osobných údajov spoločnosti Power Heat, ale môžu nastať situácie, keď spoločnosť Power Heat nie je správcom údajov, ale len spracovateľom údajov pre tretiu stranu. Keď spoločnosť Power Heat spracúva osobné údaje ako spracovateľ údajov, robí tak v mene tretej strany a spoločnosť Power Heat je potom viazaná pokynmi, ktoré dostala od prevádzkovateľa údajov. V týchto situáciách spoločnosť Power Heat nemôže zaručiť, že takéto spracovanie bude prebiehať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, ale spoločnosť Power Heat vždy zabezpečí, aby spracovanie prebiehalo v súlade s platnými právnymi predpismi a pokiaľ možno v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

9 Vaše práva

Vy ako fyzická osoba máte právo raz za kalendárny rok po písomnej podpísanej žiadosti adresovanej spoločnosti Power Heat na vyššie uvedenú adresu (v časti "Správca osobných údajov") bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spoločnosť Power Heat spracúva, a informácie o rozsahu a účele tohto spracúvania. Vy ako fyzická osoba máte tiež právo kedykoľvek požiadať o zablokovanie, vymazanie alebo opravu vašich osobných údajov. Vždy máte právo odvolať udelený súhlas a oznámiť nám, že nesúhlasíte s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov.

10 Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť Power Heat si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Dátum poslednej zmeny je uvedený na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak vykonáme akékoľvek zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na webovej lokalite. Odporúčame vám preto pravidelne čítať tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli oboznámení so všetkými zmenami. Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý sa výrazne líši od toho, čo bolo uvedené pri získavaní vášho súhlasu, oznámime vám tieto zmeny a v prípade potreby vás požiadame o opätovný súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Power Heat.

11 Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo nášho používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@powerheat.se.