Power Heat - polityka prywatności

testowanie gazu i wykrywanie wycieków gazu - mężczyzna w ubraniu roboczym i kasku ochronnym pracujący przy instalacji rurowej.

1 Wprowadzenie

Prywatność osób fizycznych i bezpieczeństwo ich danych osobowych są ważne dla spółek z grupy Power Heat ("Power Heat"), które są odpowiedzialne za zapewnienie, że wszystkie dane osobowe są przetwarzane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") jest dokumentem zgody i opisuje przetwarzanie danych osobowych przez Power Heat w Szwecji. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie Polityki prywatności przed udostępnieniem nam danych osobowych.

W niniejszej Polityce prywatności spółki Power Heat odnoszą się do wszystkich spółek z większościowym udziałem w grupie.

2 Zakres polityki prywatności

2.1 Do kogo ma zastosowanie polityka

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do osób ubiegających się o pracę, pracowników, klientów, dostawców i innych zainteresowanych stron. W zależności od relacji z Power Heat odpowiednie będą różne rozdziały.

2.2 Do czego odnosi się polityka

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Power Heat gromadzi i przetwarza dane osobowe na potrzeby naszych ofert. Polityka reguluje również przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych u stron, z którymi Power Heat utrzymuje relacje biznesowe, takich jak dostawcy i klienci.

3 Przetwarzanie danych osobowych

Sposób postępowania z danymi osobowymi przez Power Heat opisano poniżej w zależności od relacji użytkownika z Power Heat.

3.1 Dla osób poszukujących pracy i pracowników

3.1.1 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przekazywać nam określonych danych osobowych, może to mieć wpływ na usługę.

Power Heat przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi lub w innych celach określonych poniżej. Dotyczy to również wrażliwych danych osobowych.

Power Heat przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników, aby móc:

(a) świadczenia usługi na rzecz klientów Power Heat i oferowania użytkownikowi możliwości uczestniczenia w tej usłudze;
(b) zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem;
(c) rozpatrywania wszelkich przypadków domniemanej dyskryminacji, zarządzania sporami i skargami przeciwko użytkownikowi lub klientom i dostawcom Power Heat; oraz
(d) prowadzenie wewnętrznych badań demograficznych i optymalizacja działalności Power Heat.

3.1.2 Dane osobowe

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Power Heat jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, nie powinien przekazywać nam swoich danych osobowych.

Poniżej znajdują się informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarza Power Heat i w jaki sposób może je otrzymywać/zbierać.

3.1.2.1 Osoby poszukujące pracy

Dane osobowe przetwarzane przez Power Heat na temat użytkownika jako osoby poszukującej pracy opierają się na informacjach przekazanych Power Heat przez użytkownika za pośrednictwem Internetu lub poprzez kontakt z pracownikami Power Heat. Power Heat nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkownika bez jego uprzedniej zgody wyrażonej poprzez zaakceptowanie Polityki prywatności Power Heat.

Power Heat może również poprosić użytkownika o podanie dodatkowych danych osobowych, ale w takich przypadkach użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Takie dane osobowe przekazane/przetwarzane na podstawie specjalnego upoważnienia będą również objęte niniejszą Polityką prywatności.

3.1.2.2 Pracownicy

Dane osobowe, które będziemy przetwarzać na Twój temat, obejmują, oprócz danych wskazanych w punkcie 3.1.2.1 (Osoba poszukująca pracy), między innymi dane kontaktowe krewnych, dane dotyczące wynagrodzenia i konta.

Power Heat może również przetwarzać wrażliwe dane osobowe użytkownika, takie jak dane dotyczące jego zdrowia. Na przykład dane dotyczące zdrowia mogą wymagać przetwarzania w celu wypełnienia przez Power Heat jej obowiązków jako pracodawcy.

3.1.3 Przechowywanie danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych osobowych i celu ich przetwarzania. Co do zasady, Power Heat będzie przechowywać dane osobowe dotyczące:

(a) dane związane z procesem aplikacji i rekrutacji, w bieżącym roku dla ostatniego działania, a następnie przez dwa (2) lata;
(b) umowy o pracę na bieżący rok i dziesięć (10) kolejnych lat;
umowy z klientami i dostawcami oraz dane dotyczące zdarzeń biznesowych, takie jak dane dotyczące ewidencji czasu pracy, uczestników, zleceń, wynagrodzeń, faktur, oświadczeń, sprawozdań finansowych, w okresie obowiązywania umowy, a następnie przez dziesięć (10) lat; oraz
(d) dane kontrolne, do momentu wygaśnięcia zobowiązań emerytalnych Power Heat.

3.2 Dla użytkownika jako klienta lub dostawcy

3.2.1 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przekazywać nam określonych danych osobowych, może to mieć wpływ na świadczenie usług/produktów oferowanych przez Power Heat. Power Heat przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług/produktów oraz usług/produktów świadczonych przez dostawców na rzecz Power Heat lub w innych celach określonych poniżej. Dotyczy to również wrażliwych danych osobowych.

Power Heat przetwarza dane osobowe pracowników klientów i dostawców w celu:

(a) użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do usługi/produktu lub świadczyć inne usługi/produkty na rzecz Power Heat;
(b) zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem;
(c) w celu umożliwienia Power Heat zarządzania jej zobowiązaniami wobec użytkownika lub danej osoby, zarządzania przypadkami domniemanej dyskryminacji, zarządzania sporami i skargami; oraz
(d) umożliwić przyszłe relacje biznesowe.

3.2.2 Dane osobowe

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Power Heat, w stosownych przypadkach, danych osobowych swoich pracowników i/lub dostawców zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik potwierdza również, że przed wyrażeniem zgody otrzymał od wszystkich odpowiednich osób upoważnienie do przetwarzania przez Power Heat danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Power Heat może również poprosić osobę fizyczną o podanie dodatkowych danych osobowych niż określone poniżej. Takie dane osobowe przekazane/przetwarzane na podstawie specjalnego upoważnienia będą również objęte niniejszą Polityką prywatności.

3.2.2.1 Klienci

Power Heat może przetwarzać dane osobowe osób kontaktowych. Takie dane obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail, stanowisko, zakres obowiązków i inne dane niezbędne do świadczenia i monitorowania usługi/produktu oraz umożliwienia przyszłych relacji biznesowych.

3.2.2.2 Dostawcy

Power Heat może przetwarzać dane osobowe osób kontaktowych i innych pracowników.

Takie dane osobowe obejmują między innymi dane określone w sekcjach 3.2.2.1 (Klienci) i 3.1.2.1 (kandydaci do pracy) oraz inne dane niezbędne do świadczenia i monitorowania usługi/produktu, w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług i dostarczania produktów na rzecz Power Heat oraz umożliwienia przyszłych relacji biznesowych.

3.2.3 Przechowywanie danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od danych osobowych i celu ich przetwarzania. Power Heat nie przechowuje danych osobowych przez okres dłuższy niż jest to konieczne w odniesieniu do celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Informacje dostarczone/przekazane przez użytkownika jako dostawcę lub zarejestrowane przez Power Heat w systemie biznesowym Power Heat, po zatwierdzeniu przez użytkownika lub daną osobę, będą przechowywane tak długo, jak długo dany system biznesowy będzie aktywny lub w trakcie trwającego stosunku umownego. Co do zasady, Power Heat będzie zapisywać dane osobowe, które występują w:

(a) procesy aplikacyjne i rekrutacyjne, w bieżącym roku dla ostatniego działania, a następnie przez dwa (2) lata;
(b) umowy z klientami i dostawcami oraz dane dotyczące zdarzeń biznesowych, takie jak dane dotyczące kart czasu pracy, uczestników, zleceń, wynagrodzeń, faktur, oświadczeń, sprawozdań finansowych, w okresie obowiązywania umowy, a następnie przez dziesięć (10) lat.

4 Ochrona danych osobowych

Firma Power Heat wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i poufny, korzystamy z sieci danych, które są odporne na włamania, w tym zapór ogniowych i standardowej ochrony hasłem. Aby zapewnić integralność danych osobowych przekazywanych przez użytkownika przez Internet, możemy korzystać z technologii szyfrowania podczas przesyłania takich danych osobowych przez Internet na nasze serwery.

Pracownicy i dostawcy Power Heat są związani umowami o zachowaniu poufności i są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji i IT Power Heat, niniejszej Polityki prywatności i innych przepisów wewnętrznych, które dodatkowo regulują przetwarzanie danych osobowych.

5 Udostępnianie danych osobowych w ramach grupy

Power Heat może udostępniać dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników, klientów i pracowników dostawców wszystkim spółkom należącym do grupy Power Heat w celu świadczenia usług i dostarczania produktów. Udostępnianie danych jest niezbędne do szybkiego i skutecznego nawiązywania nowych relacji biznesowych.

Zasadniczo wrażliwe dane osobowe nie są udostępniane między spółkami grupy Power Heat. Przed jakimkolwiek udostępnieniem wrażliwych danych osobowych Power Heat zawsze dokonuje oceny, czy takie udostępnienie jest konieczne do realizacji celu, dla którego wrażliwe dane osobowe zostały zebrane, oraz czy do udostępnienia wymagana jest dodatkowa zgoda lub czy istnieje podstawa prawna do udostępnienia danych osobowych. Warunkiem wstępnym udostępniania danych osobowych między spółkami z grupy Power Heat jest to, że odbywa się to zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i odpowiednimi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

6 Udostępnianie danych osobowych poza Grupę

Power Heat nie będzie sprzedawać, ujawniać ani rozpowszechniać danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności. W ramach usługi/produktu dane osobowe mogą zostać ujawnione klientowi Power Heat, dostawcom, podwykonawcom i partnerom, jeśli jest to konieczne do wykonania i świadczenia usługi/produktu. Power Heat może również ujawniać dane osobowe użytkownika innym stronom trzecim, takim jak

dostawcy Power Heat na potrzeby naszej działalności, na przykład w zakresie administracji płac, wsparcia technicznego, obsługi systemów informatycznych, lub
dostawców.

Ponadto możemy ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, nakaz sądowy lub jeśli takie ujawnienie jest w inny sposób niezbędne do pomocy w dochodzeniu prawnym. W przypadku, gdy Power Heat podlega reorganizacji, fuzji lub sprzedaży, możemy przekazać dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej, pod warunkiem, że strona trzecia zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

7 Administrator danych

Power Heat Piping South AB, 556922-7530
Power Heat Plastic Sweden AB, 559025-0055
jest administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika i jest odpowiedzialna za zapewnienie, że takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

8 Power Heat jako podmiot przetwarzający dane osobowe

Power Heat jest administratorem danych osobowych Power Heat, ale mogą wystąpić sytuacje, w których Power Heat nie jest administratorem danych, a jedynie podmiotem przetwarzającym dane na rzecz strony trzeciej. Gdy Power Heat przetwarza dane osobowe jako podmiot przetwarzający dane, robi to w imieniu strony trzeciej, a Power Heat jest wówczas związana instrukcjami, które otrzymała od administratora danych. W takich sytuacjach Power Heat nie może zagwarantować, że takie przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, ale Power Heat zawsze zapewni, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i, w miarę możliwości, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

9 Twoje prawa

Użytkownik jako osoba fizyczna ma prawo, raz w roku kalendarzowym, bezpłatnie, po złożeniu pisemnego podpisanego wniosku do Power Heat na adres podany powyżej (w sekcji "Administrator danych osobowych"), do uzyskania informacji o danych osobowych, które Power Heat przetwarza na jego temat, oraz informacji o zakresie i celu takiego przetwarzania. Użytkownik jako osoba fizyczna ma również prawo zażądać zablokowania, usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Użytkownik zawsze ma prawo do wycofania udzielonej zgody i powiadomienia nas, że sprzeciwia się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych.

10 Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Power Heat zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Data ostatniej zmiany jest wskazana na końcu Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w Polityce prywatności, opublikujemy je na stronie internetowej. Zaleca się zatem regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Jeśli zmienimy Politykę prywatności w sposób, który znacząco różni się od tego, co zostało określone w momencie zbierania zgody użytkownika, powiadomimy użytkownika o tych zmianach i, jeśli to konieczne, poprosimy o ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Power Heat.

11 Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem info@powerheat.se.