Power Heat - personvernerklæring

gasstesting og gasslekkasjesøking - en mann i arbeidsklær og hjelm arbeider på et rørsystem.

1 Innledning

Personvernet til enkeltpersoner og sikkerheten til deres personopplysninger er viktig for selskapene i Power Heat-konsernet ("Power Heat"), som er ansvarlige for at alle personopplysninger behandles korrekt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen ("Personvernerklæringen") er et samtykkedokument og beskriver Power Heat i Sveriges behandling av personopplysninger. Vi ber deg derfor om å lese personvernerklæringen nøye før du deler personopplysninger med oss.

I denne personvernerklæringen refererer Power Heat-selskaper til alle majoritetseide selskaper i konsernet.

2 Omfanget av personvernerklæringen

2.1 Hvem retningslinjene gjelder for

Denne personvernerklæringen gjelder for personer som er jobbsøkere, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Ulike kapitler vil være relevante for deg avhengig av ditt forhold til Power Heat.

2.2 Hva gjelder retningslinjene for

Denne personvernerklæringen regulerer hvordan Power Heat samler inn og behandler personopplysninger for våre tilbud. Erklæringen regulerer også håndteringen av personopplysninger for enkeltpersoner hos de partene som Power Heat har et forretningsforhold til, for eksempel leverandører og kunder.

3 Behandling av personopplysninger

Nedenfor beskrives Power Heats håndtering av personopplysninger basert på ditt forhold til Power Heat.

3.1 For arbeidssøkere og ansatte

3.1.1 Formålene med behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger behandles kun for de formål og formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvis du velger å ikke gi oss visse personopplysninger, kan dette påvirke tjenesten.

Power Heat behandler kun personopplysninger i den grad slik behandling er nødvendig for tjenesten eller for andre formål som angitt nedenfor. Dette gjelder også sensitive personopplysninger.

Power Heat behandler jobbsøkeres og ansattes personopplysninger for å kunne:

(a) levere tjenesten til Power Heats kunder og tilby deg muligheten til å være en del av tjenesten;
(b) administrere vårt forhold til deg;
(c) håndtere eventuelle tilfeller av påstått diskriminering, håndtere tvister og klager mot deg eller Power Heats kunder og leverandører; og
(d) gjennomføre interne demografiske studier og optimalisere Power Heats virksomhet.

3.1.2 Personopplysninger

Ved å godta denne personvernerklæringen samtykker du til at Power Heat behandler dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker til slik behandling, bør du ikke gi oss personopplysninger.

Nedenfor finner du informasjon om hva slags personopplysninger Power Heat behandler og hvordan Power Heat kan motta/samle inn disse opplysningene.

3.1.2.1 Arbeidssøkere

Personopplysningene Power Heat behandler om deg som jobbsøker er basert på de opplysningene du selv gir til Power Heat via nettet eller gjennom kontakt med ansatte hos Power Heat. Power Heat vil ikke behandle dine personopplysninger uten at du på forhånd har godkjent dette ved å akseptere Power Heats personvernerklæring.

Power Heat kan også be deg om å oppgi ytterligere personopplysninger, men i slike tilfeller vil du spesifikt godkjenne dette. Slike personopplysninger som oppgis/behandles gjennom spesifikk autorisasjon, vil også være omfattet av denne personvernerklæringen.

3.1.2.2 Ansatte

Personopplysningene vi behandler om deg består, i tillegg til opplysningene som er angitt under punkt 3.1.2.1 (arbeidssøker), blant annet av kontaktinformasjon til pårørende, lønns- og kontoopplysninger.

Power Heat kan også ha behov for å behandle sensitive personopplysninger om deg, for eksempel helseopplysninger. For eksempel kan det være nødvendig å behandle helseopplysninger for at Power Heat skal kunne oppfylle sine forpliktelser som arbeidsgiver.

3.1.3 Lagring av personopplysninger

Hvor lenge en personopplysning lagres, avhenger av hvilke personopplysninger det er snakk om og formålet med behandlingen. Power Heat vil som hovedregel lagre personopplysninger knyttet til:

(a) opplysninger knyttet til søknads- og rekrutteringsprosessen, i inneværende år for den siste aktiviteten og deretter i to (2) år;
(b) ansettelseskontrakter for inneværende år og ti (10) år deretter;
kunde- og leverandørkontrakter og data om forretningshendelser, for eksempel data om timelister, deltakere, oppdrag, godtgjørelser, fakturaer, erklæringer, regnskaper, i kontraktens løpetid og deretter i ti (10) år; og
(d) kontrolldata frem til Power Heats pensjonsforpliktelser opphører.

3.2 For deg som kunde eller leverandør

3.2.1 Formålene med behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger behandles kun for de formål og formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du velger å ikke gi oss visse personopplysninger, kan det påvirke leveransen av tjenesten/produktet Power Heat har å tilby. Power Heat behandler kun personopplysninger i den grad slik behandling er nødvendig for tjenesten/produktet og for tjenester/produkter som leverandører leverer til Power Heat eller for andre formål som angitt nedenfor. Dette gjelder også sensitive personopplysninger.

Power Heat behandler personopplysninger om kunders og leverandørers ansatte for å:

(a) du vil kunne få tilgang til tjenesten/produktet eller levere andre tjenester/produkter til Power Heat;
(b) administrere vårt forhold til deg;
(c) for å gjøre det mulig for Power Heat å håndtere sine forpliktelser overfor deg eller den berørte personen, for å håndtere saker om påstått diskriminering, for å håndtere tvister og klager; og;
(d) muliggjøre fremtidige forretningsforbindelser.

3.2.2 Personopplysninger

Ved å akseptere denne personvernerklæringen samtykker du til at Power Heat behandler, der det er aktuelt, personopplysninger om dine ansatte og/eller leverandører i samsvar med denne personvernerklæringen. Du bekrefter også at du, før du gir ditt samtykke, har mottatt tillatelse til Power Heats behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen fra alle relevante personer.

Power Heat kan også be den enkelte om å oppgi ytterligere personopplysninger enn det som er angitt nedenfor. Slike personopplysninger som oppgis/behandles etter særskilt fullmakt, vil også være underlagt denne personvernerklæringen.

3.2.2.1 Kunder

Power Heat kan behandle kontaktpersoners personopplysninger. Slike opplysninger omfatter navn, adresse, e-postadresse, stilling, ansvarsområder og andre opplysninger som er nødvendige for å levere og følge opp tjenesten/produktet og for å muliggjøre fremtidige forretningsforbindelser.

3.2.2.2 Leverandører

Power Heat kan behandle personopplysninger om kontaktpersoner og andre ansatte.

Slike personopplysninger består blant annet av opplysningene som er spesifisert i punkt 3.2.2.1 (kunder) og 3.1.2.1 (jobbsøkere) og andre opplysninger som er nødvendige for å levere og overvåke tjenesten/produktet, for å sikre riktig levering av tjenester og produkter til Power Heat og for å muliggjøre fremtidige forretningsforbindelser.

3.2.3 Lagring av personopplysninger

Hvor lenge personopplysningene lagres, avhenger av hvilke personopplysninger det er snakk om og formålet med behandlingen. Power Heat lagrer ikke personopplysninger i lengre tid enn det som er nødvendig med hensyn til formålet de ble samlet inn for, med mindre annet er bestemt i lov. Opplysninger som du som leverandør gir/overfører eller som Power Heat registrerer i Power Heats forretningssystem, etter godkjenning fra deg eller den berørte personen, vil bli lagret så lenge det respektive forretningssystemet er aktivt eller under det løpende avtaleforholdet. Som en generell regel vil Power Heat lagre personopplysninger som oppstår i:

(a) søknads- og rekrutteringsprosesser, i inneværende år for den siste aktiviteten og deretter i to (2) år;
(b) kunde- og leverandørkontrakter og data om forretningshendelser, for eksempel data om timelister, deltakere, oppdrag, kompensasjon, fakturaer, erklæringer, regnskaper, i kontraktens løpetid og deretter i ti (10) år.

4 Beskyttelse av personopplysninger

Power Heat har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. For å sikre at personopplysninger behandles på en sikker og konfidensiell måte, bruker vi datanettverk som er sikret mot inntrenging, inkludert brannmurer og passordbeskyttelse i henhold til bransjestandard. For å sikre integriteten til personopplysningene du oppgir via Internett, kan vi bruke krypteringsteknologi når vi overfører slike personopplysninger via Internett til serverne våre.

Power Heats ansatte og leverandører er bundet av konfidensialitetsavtaler og er forpliktet til å overholde Power Heats informasjons- og IT-sikkerhetsregler, denne personvernerklæringen og andre interne regler som ytterligere regulerer behandlingen av personopplysninger.

5 Deling av personopplysninger innad i konsernet

Power Heat kan dele personopplysninger fra jobbsøkere, ansatte, kunder og leverandørers ansatte med alle selskaper i Power Heat-konsernet for å kunne levere tjenester og produkter. Deling er nødvendig for raskt og effektivt å etablere nye forretningsforbindelser.

Som hovedregel deles ikke sensitive personopplysninger mellom selskapene i Power Heat-konsernet. Før deling av sensitive personopplysninger finner sted, foretar Power Heat alltid en vurdering av om slik deling er nødvendig for formålet som de sensitive personopplysningene ble samlet inn for, og om det kreves ytterligere samtykke for delingen eller om det finnes juridisk støtte for å dele personopplysningene. En forutsetning for deling av personopplysninger mellom selskaper i Power Heat-konsernet er at det skjer i samsvar med denne personvernerklæringen og relevant personopplysningslovgivning.

6 Deling av personopplysninger utenfor konsernet

Power Heat vil ikke selge, utlevere eller formidle personopplysninger til tredjeparter, med unntak av det som er angitt i denne personvernerklæringen. Innenfor rammen av tjenesten/produktet kan personopplysninger utleveres til en Power Heat-kunde, leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere hvis det er nødvendig for utførelsen og leveringen av tjenesten/produktet. Power Heat kan også utlevere personopplysningene dine til andre tredjeparter, som for eksempel

Power Heats leverandører for vår virksomhet, for eksempel for lønnsadministrasjon, teknisk support, drift av IT-systemer, eller
leverandører.

Videre kan vi utlevere personopplysninger hvis vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lov, rettskjennelse eller hvis slik utlevering på annen måte er nødvendig for å bistå i en rettslig etterforskning. Dersom Power Heat blir gjenstand for omorganisering, fusjon eller salg, kan vi overføre personopplysninger til den aktuelle tredjeparten, forutsatt at tredjeparten forplikter seg til å behandle personopplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

7 Behandlingsansvarlig

Power Heat Piping South AB, 556922-7530
Power Heat Plastic Sweden AB, 559025-0055
er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine og er ansvarlige for å sikre at slik behandling utføres i samsvar med gjeldende lovgivning.

8 Power Heat som behandler av personopplysninger

Power Heat er behandlingsansvarlig for Power Heats personopplysninger, men det kan forekomme situasjoner der Power Heat ikke er behandlingsansvarlig, men kun databehandler for en tredjepart. Når Power Heat behandler personopplysninger som databehandler, gjøres dette på vegne av en tredjepart, og Power Heat er da bundet av de instrukser som Power Heat har mottatt fra den behandlingsansvarlige. I slike situasjoner kan Power Heat ikke garantere at behandlingen skjer i samsvar med denne personvernerklæringen, men Power Heat vil alltid sørge for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og, så langt det er mulig, i samsvar med denne personvernerklæringen.

9 Dine rettigheter

Du som enkeltperson har rett til, én gang per kalenderår, etter skriftlig og signert henvendelse til Power Heat på adressen ovenfor (under "Personopplysningsansvarlig") å bli informert om hvilke personopplysninger Power Heat behandler om deg og informasjon om omfanget av og formålet med slik behandling. Som enkeltperson har du også rett til når som helst å be om at vi blokkerer, sletter eller korrigerer personopplysningene dine. Du har alltid rett til å trekke tilbake et gitt samtykke og varsle oss om at du motsetter deg videre behandling av personopplysningene dine.

10 Endringer i denne personvernerklæringen

Power Heat forbeholder seg retten til å revidere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Datoen for den siste endringen er angitt på slutten av personvernerklæringen. Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen, vil vi publisere disse endringene på nettstedet. Vi anbefaler deg derfor å lese denne personvernerklæringen regelmessig for å være oppmerksom på eventuelle endringer. Hvis vi endrer personvernerklæringen på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som ble oppgitt da samtykket ditt ble innhentet, vil vi varsle deg om disse endringene og, om nødvendig, be deg om å gi nytt samtykke til Power Heats behandling av personopplysninger.

11 Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på info@powerheat.se.